Update customer labels right in the customer file

Subiz updated the display of customer files: added a column of customer labels, making it easy to change/create new customer labels while working in the file, without exiting access to customer records to edit information.

Update customer labels right in China WhatsApp Number List the customer file on Subiz
Update customer labels right in the customer file on Subiz

In addition to convenience and time saving, this new update also brings many benefits, which you can see through some examples below:

Bạn đang gọi điện theo danh sách khách hàng trong một tệp “khách hàng thân thiết”, để truyền thông điệp về chương trình ưu đãi dành riêng cho các khách hàng đó nhân dịp lễ 30/4 – 1/5. Để đảm bảo không gọi trùng lặp, hoặc bỏ lỡ khách hàng nào, bạn nên tạo nhãn riêng (ví dụ: CSKH 30/4) để đánh dấu những khách bạn đã gọi sau khi kết thúc cuộc gọi.
Bạn đang gọi điện cho tệp khách hàng có nhãn khách hàng là “khách tiềm năng” để tư vấn sản phẩm. Sau khi bạn gọi điện tư vấn, giả sử có khách A chốt đơn, bạn sẽ thay đổi nhãn khách hàng của A thành “khách hàng”. Sau đó, hồ sơ khách hàng của A sẽ tự động chuyển sang tệp “khách hàng” do đội ngũ chăm sóc khách hàng chịu trách nhiệm.
Cột nhãn khách hàng hiện đã được thêm vào tất cả các tệp khách hàng trong trang Khách tiềm năng trên Subiz.